Joruri CMS 2.1.2をリリースしました。

公開日 2015年03月04日

リリース内容

機能調整

コンセプトの権限判定処理を高速化